Ekstraordinær generalforsamling

  • 17. august 2021

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GSB

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes:

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 18.00 i Greve Idrætscenter – Trim lokalet på 2. sal

Den ekstraordinære generalforsamling har til hensigt at færdiggøre den ordinære generalforsamling, som blev suspenderet tilbage i juni.

Der er i mellemtiden opnået et kompromis på konflikten og den udfærdigede halplan kan nu eksekveres. Kompromisset er blevet til efter et målrettet arbejde i motionistafdelingen anført af Sven Erik Hørmann, Steen Pedersen samt Rudi Hansen og betyder motionisterne starter kl. 19 man- & onsdag, fremfor det oprindelige starttidspunkt kl. 18. Der skal lyde en stor tak fra Forretningsudvalgets side, for udfærdigelsen af dette kompromis..

Punkterne 2-5 er overstreget, da disse blev afviklet på den ordinære generalforsamling

Dagsorden jf. vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

  1. 2. Formandens beretning
  2. Udvalgsformændenes beretninger
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode
  5. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1blev færdigbehandlet på den ordinære generalforsamling!

Til behandling på GSB’ s ordinære generalforsamling d. 15.juni 2021

“Den af et flertal i GSB’s bestyrelse d. 10. februar vedtagne beslutning om at inddrage motionisternes spilletider mandag og onsdag i tidsrummet 18-20  i hal 2 – gældende fra sæsonen 2021/2022 underkendes af Generalforsamlingen.

Forslagsstiller: Sven-Erik Hørmann Motionistudvalgsformand medlem af GSB’s bestyrelse

Forslag nr. 2:

Liva Justesen/Dagbadminton foreslår uændret kontingent for sæsonen 2021/2022.

Forslag/indlæg nr. 3:

“Bestyrelsen bedes redegøre for håndtering/praksis hvad angår vedtægternes §5 ift. kontingentrestancer. Hvad har bestyrelsen gjort for at opkræve udestående kontingenter det seneste år, og er der i de seneste 2 år accepteret klubskifter for medlemmer, klubben har et økonomisk udestående med. Hvis der indrømmes medlemmer udsættelse af betaling, på hvilket grundlag sker det så, og hvordan følges der op?”

Forslag nr. 4:

Bestyrelsen foreslår en ændring til §12

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 12, så regnskabsåret fremadrettet følger sæsonen og ikke kalenderåret. Bestyrelsen vil redegøre nærmere for forslaget på generalforsamlingen:

Ӥ 12 Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. Klubbens midler……

Forslag nr. 5:

Forslag til vedtægtsændring, paragraf 7, 3. afsnit.(ændringer står med RØDT)

”Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer at bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 15 år og ikke påtalt kontingentrestance. For medlemmer under 15 år, kan stemmeretten udøves af medlemmets forælder. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.”

Forslagsstiller: Sia Berg

 

Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):

a) Formand (ikke på valg i år)

b) Næstformand (ikke på valg i år)

c) Kasserer (Lars Frost ønsker ikke genvalg – bestyrelsen har ikke fundet en kandidat)

d) Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

– Frank Reinholdt (ønsker ikke genvalg)

– Steen Pedersen (ønsker ikke genvalg)

– Marc Hagberg (ønsker ikke genvalg)

e) Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

– Marttin Stuart Nielsen (afgår uden for tur)

– Pernille Brinch (ikke på valg)

– Bo Hoffmann (ikke på valg)

– Sven Erik Hørmann (ikke på valg)

Der skal vælges mindst 4 medlemmer mere til bestyrelsen, idet bestyrelsen iht. vedtægterne skal bestå af mindst 8 medlemmer. Disse medlemmer bør vælges for en étårig periode.

f) Valg af suppleanter

Rene Bo Christensen (ønsker ikke genvalg)

g) Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter jf. vedtægternes § 13

– Dan Andersen (kritisk revisor – ikke på valg i år)

– Klaus Sommer (kritisk revisor – modtager gerne genvalg)

– Rene Bo Christensen (suppleant – ønsker ikke genvalg)

– Ubesat (Der skal vælges yderligere en revisorsuppleant)

Eventuelt…

 

Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse. Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Valgbarhed forudsætter desuden, at man er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der gælder dog særlige regler for vedtagelse af vedtægtsændringer, og der forventes en opfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ingen Svar til "Ekstraordinær generalforsamling"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK