Ekstraordinære generalforsamlinger

  • 5. december 2021

Hermed indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, som afholdes:

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 20:00 i GIC – Trim lokalet på 2. sal

samt en ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 20:00 i GIC – Trim lokalet på 2. sal

Der indkaldes til ovenstående 2 arrangementer, idet det ikke forventes at der kan samles 2/3 af klubbens medlemmer, hvilket kræves for at gennemføre ændringer i klubbens vedtægter. De indkaldte generalforsamlinger har til hensigt at behandle følgende forslag.

Dagsorden jf. vedtægternes § 15
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

  1. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr.1:

Bestyrelsen foreslår en ændring til §12 (ændringer står med RØDT)

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 12, så regnskabsåret fremadrettet følger sæsonen og ikke kalenderåret. Bestyrelsen vil redegøre nærmere for forslaget på generalforsamlingen:

Ӥ 12 Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. Klubbens midler……

Forslag nr. 2:

Bestyrelsen foreslår at indeværende regnskabsår forlænges til 31.07.2022.

Forslag nr.3:

Såfremt ændringen af regnskabsåret godkendes af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen en rettelse af vedtægternes §7 – 1. afsnit linje 2

”… generalforsamlingen afholdes én gang årligt, senest med udgangen af november.”

Første gang vil således blive november 2022.

 

Forslag nr. 4:

Bestyrelsen foreslår en ændring til vedtægternes indkaldelsesmåde i §7 1.afsnit linje 2 & 3: (ændringer står med RØDT)

”…21 dages varsel på klubbens hjemmeside og via mail til alle medlemmer iht. enhver tid gældende medlemsliste”

Forslag nr. 5:

Forslag til vedtægtsændring, paragraf 7, 3. afsnit.(ændringer står med RØDT)

”Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer at bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 15 år og ikke påtalt kontingentrestance. For medlemmer under 15 år, kan stemmeretten udøves af medlemmets forælder. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.”

Forslagsstiller: Sia Berg

Ingen Svar til "Ekstraordinære generalforsamlinger"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK