Generalforsamling i GSB

 • 14. marts 2019

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling, som afholdes

tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i klublokalet.

 

Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at deltage.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag kan sendes på e-mail til kubistakarin@gmail.com.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 8)
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Udvalgsformændenes beretninger
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):
a) Formand (ikke på valg i år)
b) Kasserer (modtager gerne genvalg)
c) Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

 • Michael Bygum (modtager ikke genvalg)
 • Anne Meyer (modtager gerne genvalg)
 • Steen Pedersen (modtager gerne genvalg)
 • Bestyrelsen indstiller Frank Reinholdt til valg
 • Bestyrelsen indstiller Marc Hagberg til valg

d) Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

 • Bo Holm (ikke på valg i år)
 • Sven Erik Hørmann (ikke på valg i år)
 • Jes Castor (er trådt ind som suppleant for Jeanette Strøm – ikke på valg i år)

e) Valg af suppleanter

 • Rene Bo Christensen (modtager gerne genvalg)
 • Ny suppleant skal vælges i stedet for Jes Castor

8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter jfr. vedtægternes § 13

 • Jørgen Fjordvalg (kritisk revisor – modtager ikke genvalg – bestyrelsen indstiller Dan Andersen)
 • Klaus Sommer (kritisk revisor – modtager gerne genvalg)
 • Rene Bo Christensen (suppleant – modtager gerne genvalg)

9. Eventuelt.

Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse. Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingent-restance. Valgbarhed forudsætter desuden, at man er tilstede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Periodens reviderede regnskab skal være gjort tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indsigt i regnskabet fås ved henvendelse til klubbens kasserer på e-mail lf@toolpack.net.

Ingen Svar til "Generalforsamling i GSB"


  Har du noget på hjertet?

  Nogen html er OK