Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

  • 3. juni 2020

I forlængelse af den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 28. maj 2020, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 18.30

VIGTIGT!!!

Da vi stadig er underlagt regler om forsamlingsforbud, og ikke kan være sikre på at kunne få adgang til GIC, kommer den ekstraordinære generalforsamling til at foregå online via Zoom.

Interesserede bedes tilmelde sig og rekvirere et mødelink hos Jes Castor Sørensen på mail: jcs1971@live.dk.

 

Eventuelle forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Forslag kan sendes på e-mail til: bolykkenielsen@gmail.com.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Forslag til ændring af §10 og §14 i klubbens vedtægter
  3. Eventuelt

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der gælder dog særlige regler for vedtagelse af vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har på generalforsamlingen den 28. maj 2020 foreslået en ændring af vedtægternes §10 og § 14 og har redegjort nærmere for formålet med forslaget. Forslaget vil på den ekstraordinære generalforsamling nu kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de deltagende.

Forslag til ændring af § 10 og § 14 (ændringer markeret med fed skrift):

Ӥ 10 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for sine dispositioner.
Bestyrelsen skal bestå af mellem 8 og 14 medlemmer, der som minimum skal beklæde følgende poster:
Formand, næstformand og kasserer samt afdelings- og udvalgsformænd eller repræsentanter for disse. Posten som afdelings- eller udvalgsformand kan således delegeres til aktive eller passive medlemmer efter gensidig aftale. Det pågældende bestyrelsesmedlem, hvor posten delegeres, skal fortsat deltage i afdelings-/udvalgsarbejdet.

”§ 14 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af et samlet forretningsudvalg (bestående af minimum formanden, næstformanden, kassereren og eliteudvalgsformanden) eller som minimum af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Dog kan bestyrelsen bemyndige afdelings- og udvalgsformænd eller repræsentanter for disse med sæde i bestyrelsen til at indgå forpligtende aftaler og disponere økonomisk på vegne af klubben på de respektive afdelinger og udvalgs områder. Bestyrelsen kan til enhver tid trække en sådan bemyndigelse tilbage…”

 

Ingen Svar til "Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK