Indkaldelse til ordinær generalforsamling (Tilmelding påkrævet)

  • 24. maj 2021

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling, som afholdes:

Tirsdag den 15. juni 2020 kl. 18.00 i Greve Idrætscenter – hal 2

OBS OBS OBS  Der gælder særlige tilmeldingsvilkår til dette års generalforsamling.
Gr. gældende forsamlingsforbud er tilmelding påkrævet. Benyt tilmeldingslinket her

Som nævnt i seneste udsendte nyhedsbrev – fremsendt til alle medlemmer primo maj 2021 – vil dette års generalforsamling blive afholdt, under den forudsætning, at gældende restriktioner for forsamlingsforbud kan overholdes.

Såfremt interessen er større end det gældende forsamlingsforbud, vil Generalforsamlingen blive udsat og forsøgt afholdt i september i stedet.

Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at deltage. Bemærk at bestyrelsen foreslår en ændring i klubbens vedtægter, således regnskabsåret følger sæsonen.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag kan sendes på e-mail til: formand@grevebadminton.dk

Dagsorden jf. vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Udvalgsformændenes beretninger

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1:

Til behandling på GSB’ s ordinære generalforsamling d. 15.juni 2021

Den af et flertal i GSB’s bestyrelse d. 10. februar vedtagne beslutning om at inddrage motionisternes spilletider mandag og onsdag i tidsrummet 18-20  i hal 2 – gældende fra sæsonen 2021/2022 underkendes af Generalforsamlingen.

Forslagsstiller: Sven-Erik Hørmann Motionistudvalgsformand medlem af GSB’s bestyrelse

Forslag nr. 2:

Liva Justesen/Dagbadminton foreslår uændret kontingent for sæsonen 2021/2022.

Forslag/indlæg nr. 3:

“Bestyrelsen bedes redegøre for håndtering/praksis hvad angår vedtægternes §5 ift. kontingentrestancer. Hvad har bestyrelsen gjort for at opkræve udestående kontingenter det seneste år, og er der i de seneste 2 år accepteret klubskifter for medlemmer, klubben har et økonomisk udestående med. Hvis der indrømmes medlemmerudsættelse af betaling, på hvilket grundlag sker det så, og hvordan følges der op?”

Forslag nr. 4:

Bestyrelsen foreslår en ændring til §12

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 12, så regnskabsåret fremadrettet følger sæsonen og ikke kalenderåret. Bestyrelsen vil redegøre nærmere for forslaget på generalforsamlingen:

Ӥ 12 Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. Klubbens midler……

Forslag nr. 5:

Forslag til vedtægtsændring, paragraf 7, 3. afsnit.

Forældre samt formelt udpegede værger for aktive klubmedlemmer under 18 år bør tildeles stemmeret på generalforsamlinger i GSB, dog således at der fortsat kræves fysisk fremmøde for at være stemmeberettiget.

Forslagsstiller: Karin Kubista på vegne af hendes 2 børn Sia og Jonas Berg som er stemmeberettigede, aktive medlemmer over 18 år.

7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):

a) Formand (ikke på valg i år)

b) Næstformand (ikke på valg i år)

c) Kasserer (Lars Frost ønsker ikke genvalg – bestyrelsen har ikke fundet en kandidat)

d) Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

– Frank Reinholdt (ønsker ikke genvalg)

– Steen Pedersen (ønsker ikke genvalg)

– Marc Hagberg (ønsker ikke genvalg)

e) Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

– Marttin Stuart Nielsen (afgår uden for tur)

– Pernille Brinch (ikke på valg)

– Bo Hoffmann (ikke på valg)

– Sven Erik Hørmann (ikke på valg)

Der skal vælges mindst 4 medlemmer mere til bestyrelsen, idet bestyrelsen iht. vedtægterne skal bestå af mindst 8 medlemmer. Disse medlemmer bør vælges for en étårig periode.

e) Valg af suppleanter

Rene Bo Christensen (ønsker ikke genvalg)

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter jf. vedtægternes § 13

– Dan Andersen (kritisk revisor – ikke på valg i år)

– Klaus Sommer (kritisk revisor – modtager gerne genvalg)

– Rene Bo Christensen (suppleant – ønsker ikke genvalg)

– Ubesat (Der skal vælges yderligere en revisorsuppleant)

9. Eventuelt.

Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse. Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Valgbarhed forudsætter desuden, at man er tilstede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der gælder dog særlige regler for vedtagelse af vedtægtsændringer, og der forventes en opfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Periodens reviderede regnskab skal være gjort tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indsigt i regnskabet fås ved henvendelse til klubbens kasserer på e-mail kasserer@grevebadminton.dk.

 

Ingen Svar til "Indkaldelse til ordinær generalforsamling (Tilmelding påkrævet)"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK