Ordinær Generalforsamling

 • 20. marts 2017

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 20. april 2017 kl. 18.30 i klublokalet.

Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at deltage.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag kan sendes til bestyrelsens sekretær på e-mail kubistakarin@gmail.com.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 8)

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):

           a)    Formand (ikke på valg

           b)    Kasserer (Lars Frost på valg og modtager gerne genvalg)

           c)    Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

           d)    Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

           e)    Valg af suppleanter

      8.  Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter jfr. vedtægternes § 13

      9.  Eventuelt.

 

Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse. Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingent-restance. Valgbarhed forudsætter desuden, at man er tilstede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Periodens reviderede regnskab skal være gjort tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indsigt i regnskabet fås ved henvendelse til klubbens kasserer på e-mail lf@toolpack.net.

Ingen Svar til "Ordinær Generalforsamling"


  Har du noget på hjertet?

  Nogen html er OK