Vedtægter

Love for Greve Strands Badmintonklub – stiftet den 11. oktober 1937

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Greve Strands Badmintonklub (GSB), dens hjemsted er Greve, og dens adresse er det til enhver tid værende kontors adresse.

§ 2 Forbund

Klubben er gennem Badminton Sjælland (BS) medlem af Badminton Danmark (BD) under Danmarks Idræts Forbund (DIF), og endvidere gennem BD tilsluttet Badminton World Federation (BWF) og Badminton Europe (BE). Endelig kan klubben være tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland. Klubbens medlemmer er underlagt de regler og bestemmelser, som de nævnte forbund fastsætter.

§ 3 Formål

Klubbens formål er at udøve og fremme badmintonspillet, og det er endvidere GSB’ formål og pligt at organisere klubben således, at den rummer elite, bredde, motionister, unge og ældre.

§ 4 Medlemmer

Enhver person kan optages som medlem af klubben, medmindre der foreligger oplysninger om vedkommende, som efter bestyrelsens skøn vil kunne blive til skade for klubben eller dens renommé. Udelukket fra medlemskab er endvidere personer, der er ekskluderet af en klub under DIF, eller som på grund af restance er slettet af en klub under DIF, så længe dette mellemværende med den pågældende klub ikke er bragt i orden.
Æresmedlemmer kan vælges af bestyrelsen ved enstemmig beslutning.
Medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelse, og i øvrigt de til enhver tid gældende bestemmelser og reglementer.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen tiltrædes af forældre eller værge.
Medlemmer skal til enhver tid holde klubben orienteret om deres postadresse, e-mail og telefonnummer.
Medlemmer kan være aktive såvel som passive. Ved aktive medlemmer forstås medlemmer, der betaler kontingent som badmintonudøvere.

§ 5 Kontingent

Kontingent, betalingsmåde samt forfaldstidspunkt fastsættes af bestyrelsen.
Et medlem har personligt ansvar for, at klubben modtager medlemmets kontingent.
Når et medlem er i restance ud over 2 måneder, har bestyrelsen ret, men ikke pligt til, med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til det pågældende medlem, at slette vedkommende, som da er pligtig til at betale sine sædvanlige ydelser til klubben indtil det tidspunkt, på hvilket medlemskabet ophører.

§ 6 Udmeldelse

For en gyldig udmeldelse kræves det, at udmeldelsen sker skriftligt til klubben. Det kræves desuden, at medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen er afviklet. Klubben bekræfter herefter udmeldelsen.
Uanset tidspunktet for opkrævning af kontingent er et medlem, der ønsker udmeldelse, af klubben, med mindre andet er aftalt med klubben (f.eks. om prøvetimer i en periode), skyldig for betaling af kontingent, hvis medlemmet har påbegyndt træning i klubben, ligesom der uanset tidspunktet for udmeldelse ikke vil ske forholdsmæssig tilbagebetaling af eventuelt betalt kontingent.
Ethvert medlem, som – efter bestyrelsens skøn – modvirker klubbens interesser direkte eller indirekte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne for en periode, der fastsættes af bestyrelsen. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Under særlige omstændigheder f.eks. kontingentrestance kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Karantæne og eksklusion af medlemmer kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Den karantæneramte kan såvel som den ekskluderede kræve at få sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den pågældende har ret til at udtale sig under sagens behandling.
Sager af denne art kan indankes til kendelse i henhold til BD’ love.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest med udgangen af april.
Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel på klubbens hjemmeside og annonceret i et lokalt blad.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse.
Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance.
Valgbarhed forudsætter desuden, at man er tilstede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg.
Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.
Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Periodens reviderede regnskab skal være gjort tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der er dog særlige regler vedrørende vedtægtsændringer se § 15.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag, undtagen ved personvalg, hvor stemmelighed mellem to kandidater afgøres ved lodtrækning.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af en eller flere fremmødte stemmeberettigede.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):
a)    Formand (lige år)
b)    Kasserer (ulige år)
c)     Bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d)    Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
e)    Valg af suppleanter
8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter jfr. vedtægternes § 13
9. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 eller 100 af de stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen skriftligt indgiver begrundet begæring herom med dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for sine dispositioner.
Bestyrelsen skal bestå af mellem 8 og 14 medlemmer, der som minimum skal beklæde følgende poster:
Formand, næstformand, kasserer og afdelings- og udvalgsformænd.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår uden for tur, er bestyrelsen selvsupplerende. De, der således indtræder i bestyrelsen, skal vælges på førstkommende generalforsamling for henholdsvis en etårig eller toårig periode.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale efter behov.
Der skal afholdes mindst 5 ordinære bestyrelsesmøder pr. år, som alle indkaldes af formanden eller ved dennes foranstaltning. Dog skal ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes senest én uge efter, at mindst to medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der skrives referat af bestyrelsesmøderne.
Skulle der ved afstemning i bestyrelsen forekomme tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen af eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag.
Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om en ansats eller et medlems habilitet, har pligt til snarest at underrette bestyrelsen herom. Bestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv
deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet, men skal dog gives mulighed for at udtale sig om habilitetsspørgsmålet inden, der træffes afgørelse herom.

§ 11 Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget skal i givet fald bestå af minimum 4 medlemmer. Klubbens formand, næstformand, kasserer og eliteudvalgsformanden er fødte medlemmer af udvalget. Dette udvalg kan træffe alle, akutte beslutninger i henhold til forretningsordenen og på bestyrelsens vegne, hvor dette er hensigtsmæssigt eller nødvendigt.
Beslutninger truffet af forretningsudvalget forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12 Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Klubbens midler forvaltes af kassereren.
Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter, samt kontrol med klubbens medlemskartotek, herunder kontingentopkrævning.
Til dækning af tab kan klubben tegne en kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Bestyrelse og revisorer kan til enhver tid forlange regnskab med bilag, kontoudtog og den kontante beholdning forevist, ligesom bestyrelsen og revisorer til enhver tid kan fastsætte de foranstaltninger, der findes nødvendige for at sikre klubbens formue.
For hvert aflagt regnskab skal samtlige medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift i protokollen anerkende at have gjort sig bekendt med revisionens bemærkninger og generelle resultat.
Det regnskab, der forelægges til generalforsamlingens godkendelse, skal være underskrevet af hele bestyrelsen og påtegnet af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 13 Revision

Revisionen foretages af to kritiske revisorer valgt blandt foreningens medlemmer.
De 2 kritiske revisorer vælges for 2 år, således at der vælges 1 kritisk revisor samt 1 suppleant hvert år.
De kritiske revisorer skal revidere det af kassereren udfærdigede regnskab og foretage mindst 2 uanmeldte beholdningseftersyn i et regnskabsår.
Revisionen skal være foretaget senest 60 dage efter regnskabsårets afslutning.
Revisorerne fører protokol over den årlige regnskabsgennemgang og de uanmeldte kasseeftersyn, samt giver bestyrelsen underretning herom. Protokollen opbevares hos kassereren.

§ 14 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af et samlet forretningsudvalg (bestående af minimum formanden, næstformanden, kassereren og eliteudvalgsformanden) eller som minimum af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Dog kan bestyrelsen bemyndige afdelings- og udvalgsformænd med sæde i bestyrelsen til at indgå forpligtende aftaler og disponere økonomisk på vegne af klubben på de respektive afdelinger og udvalgs områder. Bestyrelsen kan til enhver tid trække en sådan bemyndigelse tilbage.
De nærmere tegningsregler skal fastsættes i forretningsordenen for bestyrelsen.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling.
Til vedtægtsændringer kræves dog, at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringerne.
Er dette medlemstal ikke til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 8 dage og højst 4 uger efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 16 Klubbens ophævelse

Klubbens ophævelse kan kun ske, hvis 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.
Såfremt der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer til at vedtage en eventuel ophævelse, skal bestyrelsen indvarsle til en ny, ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, hvorefter ophævelse da kan ske, når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ophævelsen af klubben kan dog ikke finde sted, når 50 stemmeberettigede medlemmer stemmer imod. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mindst 8 dage og højst 4 uger efter den ordinære generalforsamling.
Ved klubbens ophævelse skal evt. formue skænkes bort til idrætslige formål efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse. Aktiver kan dog indenfor 5 år kun anvendes til oprettelse af en ny klub med samme idrætsgren.

Disse vedtægtsændringer er ændret på Greve Strands Badmintonklubs ekstraordinære generalforsamling den 12. september 2016 og afløser tidligere vedtægter af 25. april 2012.

——————————–