Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

  • 6. maj 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GSB (afholdes online via Zoom)

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling, som afholdes:

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 18.30.

VIGTIGT!!!
Da vi stadig er underlagt regler om forsamlingsforbud for personer over 10 kommer årets generalforsamling i år til at foregå online via Zoom.
Interesserede bedes tilmelde sig og rekvirere et mødelink hos Jes Castor Sørensen på mail: jcs1971@live.dk.

Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at deltage. Bemærk at bestyrelsen foreslår en ændring i klubbens vedtægter, jf. neden for.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag kan sendes på e-mail til: bolykkenielsen@gmail.com.

Dagsorden jf. vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.Formandens beretning (Beretninger kan læses her)

3.Udvalgsformændenes beretninger

4.Godkendelse af det reviderede regnskab

5.Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode

6.Behandling af indkomne forslag

– Bestyrelsen foreslår en ændring til §10 og §14 i klubbens vedtægter

7.Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):

a) Formand (Helle Holm modtager ikke genvalg som formand, bestyrelsen indstiller Bo Lykke)

b) Kasserer (ikke på valg i år)

c) Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

– Anne Meyer (afgår uden for tur)

– Steen Pedersen (afgår uden for tur)

– Frank Reinholdt (ikke på valg i år)

– Marc Hagberg (ikke på valg i år)

– Bo Lykke (opstiller som formand)

d) Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

– Bo Holm (modtager ikke genvalg, Helle Holm modtager gerne valg)

– Sven Erik Hørmann (modtager gerne genvalg)

– Jes Castor (modtager gerne genvalg)

Der skal vælges mindst 2 medlemmer mere til bestyrelsen, idet bestyrelsen iht. vedtægterne skal bestå af mindst 8 medlemmer. Disse medlemmer bør vælges for en étårig periode.

e) Valg af suppleanter

Rene Bo Christensen (ikke på valg i år)

8.Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter jf. vedtægternes § 13

– Dan Andersen (kritisk revisor – modtager gerne genvalg)

– Klaus Sommer (kritisk revisor – ikke på valg i år)

– Rene Bo Christensen (suppleant – ikke på valg i år)

– Ubesat (Der skal vælges yderligere en revisorsuppleant)

9.Eventuelt.

Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse. Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Valgbarhed forudsætter desuden, at man er tilstede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Stemmeret forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i påtalt kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der gælder dog særlige regler for vedtagelse af vedtægtsændringer, og der forventes en opfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Periodens reviderede regnskab skal være gjort tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indsigt i regnskabet fås ved henvendelse til klubbens kasserer på e-mail lf@toolpack.net.

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes §10 og § 14 som følger. Bestyrelsen vil redegøre nærmere for forslaget på generalforsamlingen:

Ӥ 10 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for sine dispositioner.
Bestyrelsen skal bestå af mellem 8 og 14 medlemmer, der som minimum skal beklæde følgende poster:
Formand, næstformand og kasserer samt afdelings- og udvalgsformænd eller repræsentanter for disse…”

”§ 14 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af et samlet forretningsudvalg (bestående af minimum formanden, næstformanden, kassereren og eliteudvalgsformanden) eller som minimum af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Dog kan bestyrelsen bemyndige afdelings- og udvalgsformænd eller repræsentanter for disse med sæde i bestyrelsen til at indgå forpligtende aftaler og disponere økonomisk på vegne af klubben på de respektive afdelinger og udvalgs områder. Bestyrelsen kan til enhver tid trække en sådan bemyndigelse tilbage…”

Ingen Svar til "Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK